Aktualni razpisi za lesarstvo

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa  (za žagarske obrate), MKGP

Razpis je bil objavljen 21.1.2019, na voljo je 7 mio EUR, rok za oddajo 23.4.2019

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, izpolnjevati pa morajo pogoje za mikro ali malo podjetje ter predelati manj kot 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa na letni ravni. Upravičeni so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa in splošni stroški (do 10% upravičenih stroškov naložbe). Stopnja sofinanciranja znaša 40% od upravičenih stroškov naložbe, upravičenec pa lahko v celotnem programskem obdobju pridobi največ 500.000 EUR nepovratnih sredstev.

 

Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Slovenski podjetniški sklad

Razpis je objavljen 28.12.2018, roki za prijavo vsak mesec od 1.2.2019 do 1.10.2019

Na razpis lahko kandidirajo mikro in mala podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 6 mesecev sedež podjetja na problemskem območju (Maribor z okolico, Pokolpje in Radeče, Trbovlje, Hrastnik). Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, največ pa lahko vlagatelj zaprosi za 25.000 EUR ugodnega posojila. Ker lahko upravičenec po tem razpisu pridobi dva kredita, lahko podjetje kandidira na posojilo v višini največ 50.000 EUR. Odplačilna doba znaša največ 60 mesecev, obrestna mera pa je fiksna 1,1% na letnem nivoju. Stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunajo. Upravičeni stroški so nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostor ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, plače, …). Gre za neposredna sredstva Sklada (ni potrebnega dogovora z banko), za zavarovanje kredita pa je potrebno zagotoviti le pet menic podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

 

Spodbude za MSP LES 3.0 Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020, MGRT

Razpis je objavljen 14.12.2018, na voljo je 5,5 mio EUR, rok za oddajo 20.2.2019

 

Oblikovanje in izdelava spletne strani: Kabi d.o.o.